wykonawcom oferujemy w szczególności

  • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert; 

  • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania; 

  • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających;

  • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty;

  • w przypadku trybów negocjacyjnych – dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym;

  • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;

Kancelaria Prawna Zmówienia Przetargi Publiczne