Zamawiającym oferujemy w szczególności

  • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia, pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, sporządzeniu projektu umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów; 

  • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;

  • przygotowanie regulaminów, planów zamówień, wzorów pism;

  • pomoc w przygotowaniu pism, sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

  • przygotowywanie odwołań, a także zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych;

  • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;

  • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki,

  • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie;