Wykonawca

Oferta dla wykonawców

Wsparcie, doradztwo, zarządzanie – wysoka dostępność i elastyczność.

  • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert; 
  • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania; 
  • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających;
  • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty;
  • w przypadku trybów negocjacyjnych – dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym;
  • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

_